dihannjaUK (RU⇓)

Тривожність.

Трохи науки. Тривожність – це  порушення регуляції емоцій. Один  відділ мозку при цьому надмірно або непостійно активний (мигдалина) а інший —   недостатньо активний ( префронтальна кора).  Саме розбалансування цієї взаємодії  має потужний вплив на те, як ми сприймаємо навколишнє середовище, себе та інших людей: як безпечних або небезпечних. Це безумовно змінює те, як ми думаємо, відчуваємо і поводимося. Вилікувати тривожність – це саме налагодити співпрацю цих відділів та вирівняти наше сприйняття. Саме тому так важко лікувати це пігулками. Бо лікар практично усліпу розраховує, що пригальмувати, що активувати та якими дозами. А інші ділянки системи «Людина» залишаються без уваги.

Але є хороша новина:  за теорією систем, порушення у системі можливо вирівняти або залишив її у спокою, або повільно навантажуючи цю систему.

Саме цю функцію виконує повільне регульоване дихання.  Дихальна система – це дуже потужна та велика система, яка має: хеморецептори, барорецептори,  механорецептори.  Акт дихання включає багато процесів, що супроводжується активацією цих рецепторів, що дуже ретельно відслідковуються мозком, та дуже швидко викликає його відповідь.

Зараз вже дуже ретельно вивчено, який саме вплив здійснює вдих, його уповільнення. Як впливає  затримка дихання. Що викликає у організмі видих та його  розтягування.

І саме співвідношення цих впливів при диханні і дає лікувальний ефект.

Когерентне дихання  може покращити регуляцію емоцій, зменшити гіперактивність мигдалини та збільшити недостатню активність у префронтальних центрах регулювання емоцій.. Дані також свідчать про те, що активація вагальних аферентних шляхів (теж шляхом дихання) може підвищити рівень інгібуючого нейромедіатора гамма-аміномасляної кислоти, стимулювати вивільнення окситоцину, активізувати соціальну активність та покращувати когнітивну діяльність. Це про те, що оточення більш не викликає страх.

Ми звикли до того, що системи дихальних вправ – це щось дуже старе та з далекого сходу… часто  гуру не може пояснити, що саме він робить, та як це впливає.

Але люди через досвід тисячоріччями відпрацьовували техніки, не маючи можливості дати пояснення. Це надає зараз наука, бо має потужні можливості. Саме поєднання науки та досвіду тисячорічь дають дуже потужні результати.

Не тривожтеся – просто дихайте! Якщо не знаєшь як — просто доєднуйся до групи!

 

RU

Я хочу продолжить о тревоге. Немного науки. Тревога – это нарушение регуляции эмоций. Одна часть мозга чрезмерно или периодически активна (миндалевидное тело), а другая недостаточно активна (префронтальная кора).  Именно дисбаланс этого взаимодействия оказывает мощное влияние на то, как мы воспринимаем окружающую среду, себя и других людей: как безопасные или опасные. Это определенно меняет то, как мы думаем, чувствуем и ведем себя. Чтобы вылечить тревогу, нужно наладить сотрудничество между этими отделами и выровнять наше восприятие. Именно поэтому так сложно лечить его таблетками. Потому что врач практически вслепую ожидает, что замедлить, что активировать и в каких дозах. А другие части системы «Человек» остаются без внимания.

Но есть и хорошие новости: согласно теории систем, неисправности в системе можно нивелировать, либо оставив ее в покое, либо медленно загружая эту систему.

Эта функция выполняется медленным регулируемым дыханием.  Дыхательная система – очень мощная и большая система, которая имеет: хеморецепторы, барорецепторы, механорецепторы.  Акт дыхания включает в себя множество процессов, сопровождающихся активацией этих рецепторов, которые очень тщательно контролируются мозгом, и очень быстро запускают его ответную реакцию.

Сейчас очень тщательно изучено, какой эффект оказывает ингаляция, ее замедление. Как работает задержка дыхания. Что вызывает вид и х в теле и его растяжение.

И именно соотношение этих эффектов дает терапевтический эффект.

Когерентное дыхание может улучшить регуляцию эмоций, уменьшить гиперактивность миндалевидного тела и увеличить недостаток активности в префронтальных центрах регуляции эмоций. Данные также свидетельствуют о том, что активация вагинальных афферентных путей (в том числе при дыхании) может повышать уровень ингибирующего нейротрансмиттера гамма-аминомасляной кислоты, стимулировать высвобождение окситоцина, активировать социальную активность и улучшать когнитивные функции. Речь идет о том, что окружающая среда больше не вызывает страха.

Мы привыкли к тому, что дыхательные тренажеры – это что-то очень старое и с Дальнего Востока… Часто  гуру не может объяснить, что именно он делает и как это влияет.

Но люди на опыте практикуют техники на протяжении тысячелетий, не в силах дать объяснение. Это обеспечивается сейчас наукой, потому что она обладает мощными возможностями. Именно сочетание науки и опыта тысячелетий дает очень мощные результаты.

Не волнуйтесь – просто дышите!

Leave a Comment