UK  (RU⇓)

Для того, щоб кожен учасник групи отримав максимальний ефект від участі в ній, групова робота підпорядковується кільком загальноприйнятим обов’язковим правилам.

Організаційні правила групи

 1. Учасник приєднується до групи, тільки маючи достатню мотивацію працювати в ній:
  1. проблема (завдання) учасника є його особистою проблемою (завданням), а не його друга, родича (виняток — неповнолітні діти).
  2. учасник має можливість відвідувати кожну зустріч групи, усвідомлюючи, що це необхідно як для особистої користі, так і для користі інших учасників
  3. своєчасно оплачувати участь у групі, не порушуючи тим самим можливість відбутися зустрічі як такої.
  4. виконувати групові завдання на зустрічі.
  5. виконувати домашні завдання між зустрічами.

Учасник може пропустити зустріч групи, проте пропуск більш ніж трьох зустрічей є підставою для виключення учасника з групи. Кожен учасник важливий у побудові ефективності групової динаміки. Відсутність учасника на зустрічі ускладнює його подальшу роботу, сповільнює включеність у процес і порушує загальну динаміку розвитку групи.

 1. Правила процесу в групі:

  1. Конфіденційність. Усе, що учасники групи і терапевт почули або робили на групі, не може обговорюватися або повідомлятися третім особам. Виняток становить відгук учасника про те, що він сам пережив або дізнався в групі
  2. Під час зустрічі заборонені відео-аудіо-записи.
  3. Відкритість і щирість. Вітається, коли Учасник говорить про себе. Про іншого учасника можна говорити тільки звертаючись особисто до нього. Група тим корисніша, чим активніше Учасники висловлюють усі свої почуття, особливо повторювані негативні емоції (роздратування, злість, нудьгу тощо), Група втрачає свою ефективність, якщо учасник говорить неправду. Важливість відкритості не скасовує право на особисті кордони. Учасник сам вирішує наскільки йому бути відвертим і про що говорити.
  4. Відповідальність. У групі не допускається будь-яке насильство, а також відвідування під впливом алкоголю або препаратів, здатних впливати на свідомість. Будь-які реакції на те, що відбувається в групі, здійснюються тільки в момент проведення групи і тільки за допомогою слів.
  5. Межі та свобода. Кожен учасник може зупинити будь-яку розмову про себе. Не допускається змушувати когось щось робити, розповідати про щось тощо.
 2. Фінансові правила участі в групі:

  1. оплата зустрічі здійснюється учасником шляхом перерахування вартості не пізніше, ніж за добу до зустрічі.
  2. Учасник може оплатити кілька зустрічей наперед.
  3. Пропуск зустрічі не є підставою для повернення оплати, крім випадків форс-мажору. Відрахування з групи за порушення її правил не є підставою для повернення раніше сплачених коштів.

Робота в групі дає низку переваг і допомагає розвитку кожного учасника. Однак, це не можливо без відповідального ставлення кожного учасника групи до процесу, роботи, правил та інших учасників!

RU

Для  того, чтобы каждый участник группы получил максимальный эффект от участия в ней, групповая работа  подчиняется нескольким общепринятым обязательным  правилам.

 1. Организационные правила работы группы:

  1. Участник присоединяется к группе, только  имея достаточную  мотивацию работать в ней:
  2. проблема (задача) участника является его личной проблемой (задачей) а не его друга, родственника (исключение – несовершеннолетние дети).
  3. участник имеет возможность посещать каждую встречу группы, осознавая, что это необходимо как для личной пользы, так и для пользы других участников.
  4. своевременно оплачивать участие в группе, не нарушая тем самым возможность состояться встрече как таковой .
  5. выполнять групповые задания на встрече.
  6. выполнять домашние задания между встречами..
 2. Участник может пропустить встречу группы, однако пропуск более чем трех  встреч является основанием к исключению  участника из группы.  Каждый участник важен в построении эффективности групповой динамики.  Отсутствие  участника на  встрече  усложняет его дальнейшую работу, замедляет включенность в процесс  и нарушает общую динамику развития группы.
 3. Правила процесса в группе:

  1. Конфиденциальность. Все, что участники группы и терапевт услышали либо делали на группе,  не может обсуждаться либо сообщаться третьим лицам. Исключение составляет отзыв участника о том, что он сам пережил или узнал в группе,  Во время встречи запрещены видео-аудио-записи.
  2. Открытость и искренность. Приветствуется, когда  Участник говорит о себе. О другом учаснике можно говорить только обращаясь лично к нему.  Группа тем полезнее, чем активнее Участники  выражают  все свои чувства, в особенности,  повторяющиеся негативные эмоции (раздражение, злость, скуку и т.п.), Группа теряет свою эффективность, если участник говорит неправду.  Важность открытости не отменяет право на личные границы. Участник сам решает насколько ему быть откровенным и о чем говорить.
  3. Ответственность. В группе не допускается любое насилие, а также посещение под воздействием алкоголя или препаратов, способных оказывать воздействие на сознание. Любые реакции на происходящее в группе  осуществляются только в момент проведения группы и только с помощью слов.
  4. Границы и свобода. Каждый участник может остановить любой разговор о себе. Не допускается заставлять кого-то что-то делать, рассказывать о чем-то и т.п.
 4. Финансовые правила участия в группе:

  1. Оплата встречи осуществляется участником путем перечисления стоимости  не позднее, чем за  сутки до встречи.
  2. Участник может оплатить несколько встреч наперед.
  3. Пропуск встречи не является основанием для возврата оплаты,  кроме случаев форс-мажора. Отчисление из группы за нарушение ее правил не является основанием для возврата ранее оплаченных средств.

Работа в группе дает ряд преимуществ и помогает развитию каждого  участника. Однако,  это не возможно без ответственного отношения каждого участника группы к процессу, работе, правилам и другим участникам!

Leave a Comment